Statut KSKS GRYF

Statut Kietrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalno Sportowego GRYF przyjęto uchwałą nr 1 z dnia 09.04.2008r Walnego Zebrania Członków. Statut jest zarejestrowany w KRS. Z aktualną treścią statutu można zapoznać się w poniższej zakładce.

Statut KSKS GRYF do pobrania w formacie pdf ...

Opłaty członkowskie

Opłaty z tytułu wpisowego do Stowarzyszenia i składki członkowskie zatwierdzono uchwałami nr 7 z dnia 09.04.2008r. oraz nr 3 z dnia 29.03.2011r Walnego Zebrania Członków. Aktualnie opłaty te wynoszą:

  • wpisowe - 30,- zł płatne jednorazowo z chwilą przyjęcia do Stowarzyszenia,
  • składka członkowska młodzieży uczącej się - 2,- zł miesięcznie,
  • składka członkowska od osób pozostałych - 5,- zł miesięcznie,
  • z opłacania składek zwolnieni są honorowi członkowie Stowarzyszenia

Deklaracja członkowska

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy zgodnie ze statutem złożyć do Zarządu deklarację członkowską, której wzór dostępny jest w poniższej zakładce. Do uzyskania członkostwa niezbędne jest uzyskanie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia. O przyjęciu decyduje Zarząd w formie uchwały.

Deklaracja członkowska do pobrania w formacie pdf ...